KRASELOV

Obec Kraselov s osadami Lhota u svaté Anny, Mladotice a Milčice leží v malebné krajině jížních Čech ve strakonickém okrese. V současné době zde žije 235 obyvatel. Nejvyšším místem v okolí je Mladotický vrch vysoký přes 703 m.

 

 

Historie a vznik Kraselova

    Český kronikář Václav Hájen z Libočan  spolu s Janem Hodějovským z Hodějova stanovili založení Kraselova k roku 816. Tento předpoklad vychází z pověsti a pokud se týče jména Kraselov je velice pravděpodobný.

Dolní část Strakonicka v té době byla již značně osídlena, byla tamními obyvateli vyhledávána klidná místa pro nové osídlení, což plně platilo i pro budoucí Kraselovsko. Kronikář Beckovský napsal, že kolem uvedeného roku žil v Píseckém kraji bohatý muž jménem Krasel. Zanechal vdovu Řepici, se svojí družinou přebrodil řeku Otavu a Volyňku, vyhnul se zalidněné oblasti Volyňska, hradišti u Sousedovic, hradci u Nemětic a ubíral se západním směrem podél Smiratického potoka. Mírně stoupající úžina přivedla Krasela s družinou na nejvyšší bod toho území. Za své budoucí sídlo zvolil Krasel mírnou nížinu na východ otevřenou. Tichý, ještě nezalidněný kout, porostlý hlubokými lesy s velkým množstvím zvěře k lovu.S družinou postavil tvrz, opevnil ji příkopy a natrvalo se usadil.

Vzrůstající počet obyvatel družiny nutil příslušníky rodin, aby v blízkosti tvrze začali stavět jednoduché příbytky. Další stavby nejvíce pokračovaly východním směrem.  Josef Hora, řídící učitel z Horažďovic ze Školním věstníku roku 1882 o Kraselově napsal:“ Kraselov je osada starobylá \ to nejspíše jedna z prvních na Prácheňsku. Původně zde stával jen malý hrad, jehož dějiny se ztrácejí v pověstech a bájích.“

 

 

 

Osídlení a výstavba Kraselova

   První jednoduché domky se začaly objevovat kolem stávající tvrze a jejich rozrůstání pokračovalo východním směrem. Zbytky takových domků bylo ještě ke spatření v 70.letech 20.století.

Větší výstavbu Kraselova lze pozorovat až do roku 1770, kdy bylo císařovnou Marií Terezií nařízeno číslování domů. V té domě měl Kraselov 21 chalup.  Větší stavební a osídlovací ruch nastal kolem 18.století, kdy císař zrušil ve většině případů robotní povinnosti a dovolil za poplatek kupovat půdu. Číslování domů se provádělo postupně jak přibývaly chalupy.  Nebyl brán na zřetel na čísla domů, které v té době zanikly

 


 

Sbor dobrovolných hasičů 

  

     Sbor dobrovolných hasičů (musím napsat) byl nejstarším spolkem v Kraselově. Iniciatorem a zakladatelem sboru byl tehdejší učitel v Kraselově Adolf Poucha. Jeho zásluhou bylo, že sbor hasičů byl založen již v roce 1892. 13.listopadu byla schválena stavba cvičného lešení, kolna na hasičské nářadí a koupení stříkačky. Veškeré hasičské akce v té době se odehrávaly na návsi, nebo na drahách při silnici na Tažovice. 29.ledna 1893 byl sborem hasičů uspořádán první společenský večírek. Pro člena bylo vstupné 30 haléřů, hosté 40 haléřů a ženy 20 krejcarů. Na zakoupení stříkačky probíhala sbírka. První čtyř kolová stříkačka byla koupena za 600 zlatých. Slavnostní svěcení stříkačky bylo 30.dubna 1893 a prvně byla použita při požáru ve Škrobočově 20.května 1895. Místní sbor hasičů dále zajišťoval hudbu na slavnosti Božího Těla a držení čestné stráže u Božího hrobu.

V roce 1908 bylo postaveno dřevěné cvičné leziště, rozvíjela divadelní činnost. Tak vlastně vznikl v Kraselově spolek dobrovolných ochotníků. V roce 1906 byla koupena ruční stříkačka zvaná „berlovka“ za 80 korun. V roce 1933na valné hromadě byl přítomen župní dozorce  Kovanda z Volyně. Navrhnul koupit motorovou stříkačku od firmy Ebert z Prahy. Byl vysloven souhlas s jejím koupením za 33.000 korun. Starostou sboru byl zvolen Matěj Novák čp.11. a jeho zástupce František Uhlík. S nákupem stříkačky vznikl sboru dluh, který se splácel  ze zábav, divadelních představení a poskytnutých darů. V roce 1933 uplynulo 40 let od jeho založení a k oslavě se konal župní sjezd. Přítomní uctili památku vojínů u pomníku a při této příležitosti byla sboru předána stříkačka. Dluh ze zakoupení stříkačky byl splacen v roce 1937.

 

     V roce 1968měl požární sbor 80 členů včetně přispívajících. Z toho 50 členů aktivních. V tomto roce byla postavena nová požární zbrojnice s nákladem 125 tisíc korun a byla postavena svépomocí. Po této výstavbě bylo hasičskému sboru přiděleno nákladní auto a motorový stříkačka, kterou zajistil Okresní národní výbor. V roce 1974 byla stará zbrojnice využita na autobusovou zastávku, která slouží až do dnešní doby. Poslední velkou akcí tohoto sboru byla oslava 100 letého výročí jeho založení za účasti všech okolních sborů. Za krátko po této oslavě hasičský sbor přestal existovat, hlavně  zásluhou a netečností tehdejšího starosty obce.

V dnešní době se znovu zakladájí nový SHD v Kraselově. 

            
   

 

 

V obci můžete navštívit tyto místa

„Boží“ kameny

Výletním cílem v okolí Kraselova jsou boží kameny u Milčic. Je to mystická skála na stejnojmenném 621 m vysokém vrchu 2,5 km od Kraselova-severozápadně. Jejich jméno není náhodné. Pavel Kozák v knize „Místa působení“ a v další své knize „Tajemná místa od Blaníku k Sušici“ k božímu kameni  doplňuje … je skutečně výjimečné místo pro neustálé proudění vysoké kosmické energie. Působí na člověka nejvíce právě při první návštěvě. Jeho energie je oproti průměrným bodům trojnásobná. Není proto žádoucí na něm pobýt déle než půl hodiny. Pokud člověk této energii nevěří, je pro něj pobyt zbytečný.   

  Mladotický vrch

Mladotický vrch je vysoký 703 m.n.m. Za dobré  viditelnosti je zde výhled na čtvrtinu Čech (např. Českomoravskou vrchovinu, Českobudějovicko, jihovýchod Šumavy, Pláně atd.) Obecní úřad uvažuje o  stavbě rozhledny na tomto vrchu.                        

 

 

 

 

Historické památky

Kostel sv. Vavřince
První zpráva o kraselovském kostele je z roku 1384, kdy vyl kostelík malý a dřevěný. Postupně byly přistavěny pravá a levá loď kostela. Nyní má kostel podobu kříže. V kostele je pochováno 12 předků rodu Dlauhoweských. Je zde uchována památná truhla z doby Karla IV., která byla po jeho smrti věnována arcibiskupovi Chanovskému.


Kostel sv. Anny
Založen roku 1682. Roku 1720 byla kolem kostela postavena krytá chodba – ambity a v rozích zřízeny tři kaple se zvonicí. Na hlavním oltáři je umístěna soška sv. Anny z roku 1520. Roku 1761 byla postavena u nedalekého léčivého pramenu lázeňská budova a vysázena lipová alej od svatoanenského kostela. V roce 1967 měřila nejstarší lípa v této aleji v odvodu 580 cm.

Zámeček

Tvrz, která pocházela z 2. Poloviny 14. Stol. Prošla gotickými úpravami. Bydlelo se v něm ještě roku 1700. Po roce 1837 byla na základech starého stavení postavena dnešní tvrz-zámeček čp. 1. U vjezde do dvora stojí socha Sv. Jana Nepomuckého v životní velikosti. Do roku 1990 byl využíván jako jídelna pro zaměstnance JZD. V současné době je zámeček po celkové rekonstrukci a využívá se jako Penzion u Jána.

Mladotice

 První písemná zmínka pochází z roku 1513, kdy platili lidé poplatky knězi v Česticích.

Mladotický vrch - 703 m n. m.
- je nejvyšší místo strakonického okresu
- míto bývalo božištěm, dodnes je zde pozitivní energie přírodního původu (P. Kozák) 

 

Mapa stránek