Informace o obci

                                                                                

KRASELOV

Obec Kraselov s osadami Lhota u svaté Anny, Mladotice a Milčice leží v malebné krajině jížních Čech ve strakonickém okrese. V současné době zde žije 235 obyvatel. Nejvyšším místem v okolí je Mladotický vrch vysoký přes 703 m.
Historie a vznik Kraselova

Český kronikář Václav Hájen z Libočan spolu s Janem Hodějovským z Hodějova stanovili založení Kraselova k roku 816. Tento předpoklad vychází z pověsti a pokud se týče jména Kraselov je velice pravděpodobný.

Dolní část Strakonicka v té době byla již značně osídlena, byla tamními obyvateli vyhledávána klidná místa pro nové osídlení, což plně platilo i pro budoucí Kraselovsko. Kronikář Beckovský napsal, že kolem uvedeného roku žil v Píseckém kraji bohatý muž jménem Krasel. Zanechal vdovu Řepici, se svojí družinou přebrodil řeku Otavu a Volyňku, vyhnul se zalidněné oblasti Volyňska, hradišti u Sousedovic, hradci u Nemětic a ubíral se západním směrem podél Smiratického potoka. Mírně stoupající úžina přivedla Krasela s družinou na nejvyšší bod toho území. Za své budoucí sídlo zvolil Krasel mírnou nížinu na východ otevřenou. Tichý, ještě nezalidněný kout, porostlý hlubokými lesy s velkým množstvím zvěře k lovu.S družinou postavil tvrz, opevnil ji příkopy a natrvalo se usadil.

Vzrůstající počet obyvatel družiny nutil příslušníky rodin, aby v blízkosti tvrze začali stavět jednoduché příbytky. Další stavby nejvíce pokračovaly východním směrem. Josef Hora, řídící učitel z Horažďovic ze Školním věstníku roku 1882 o Kraselově napsal:“ Kraselov je osada starobylá \ to nejspíše jedna z prvních na Prácheňsku. Původně zde stával jen malý hrad, jehož dějiny se ztrácejí v pověstech a bájích.“Osídlení a výstavba Kraselova

První jednoduché domky se začaly objevovat kolem stávající tvrze a jejich rozrůstání pokračovalo východním směrem. Zbytky takových domků bylo ještě ke spatření v 70.letech 20.století.

Větší výstavbu Kraselova lze pozorovat až do roku 1770, kdy bylo císařovnou Marií Terezií nařízeno číslování domů. V té domě měl Kraselov 21 chalup. Větší stavební a osídlovací ruch nastal kolem 18.století, kdy císař zrušil ve většině případů robotní povinnosti a dovolil za poplatek kupovat půdu. Číslování domů se provádělo postupně jak přibývaly chalupy. Nebyl brán na zřetel na čísla domů, které v té době zanikly

 

 

Osada a kostel u sv. Anny

O osadě Lhota u sv. Anny je velice málo zpráv a o jejím vzniku není žádných záznamů. Jedině název Dobrá voda souvisí se vznikem lázní pod kostelem. Rovněž postavení kostela sv. Anny souvisí s ustáleným názvem osady. První zprávy o osadě se objevují až roku 1594, kdy osada patřila k majetku Petra Voka z Rožmberka. Roku 1619 Bohuslavu Boubínskému z Újezda, který osadu koupil i s Kraselovem. Tehdy osada měla pět usedlostí a dvory Pechlátovský a Peckovský. Roku 1620 byla Lhota s Kraselovem Bohuslavu Boubínskému zkonfiskovaná a prodána Václavu Koutkovi od té doby dějiny Lhoty souvisí s dějinami Kraselova.

Roku 1682 Jan Ignác Chanovský-Dlouhoweský nechal postavit kostel sv.Anny na vršku zvaném „Chloumek“. Později byly přistavěny ke kostelu dvě kaple a za Jana Felixe Chanovského roku 1720 byly postaveny kolem kostela ambity. Jan Ignác Chanovský sám kostel vysvětil a na hlavním oltáři vystavil sochu sv.Anny. Jan Ignác nechal při kostele zřídit byt pro kaplana.

Jan Josef Chanovský v roce 1761 nechal postavit pod kostelem sv.Anny lázně. Z blízkého pramene nechal vodu prozkoumat u pražského lékárníka Hellyho, která měla léčivé účinky. V roce 1761 nechal vysázet od kostela až k lázním lipovou alej. V roce 1967 se tam nacházela lípa v objemu 580 cm a v průměru 184 cm. Stáří lípy bylo odhadnuto na 400 let.

František Xaver Chanovský pro lázeňské hosty nechal postavit velký obytný dům. Dům stával v místech, kde se nyní nachází Hlavů usedlost.

     V roce 1924 lázně koupil od Karla Dlauhoweského Antonín Rataj. Ten je prodal v roce 1929 kapitánu čs. Armády ve výslužbě Petru Boudovi, který byl kraselovským rodákem z čp.10. Nejstarší syn Josefa Chanovského, Jan Karel Vincenc v roce 1798 nechal v Českých Budějovicích přelít zvony z Kraselovského kostela na dva velké zvony do zvonice u sv.Anny.

V červenci roku 1916 někteří členové obecního zastupitelstva se ujali sbírky na pořízení nového harmonia do kostela sv.Anny. Podnětem k tomu byl inzerát v časopise. Na sbírce se také podílel Karel Dlauhoweský a Spořitelní a záložní spolek v Kraselově. Celkem bylo vybráno 898 korun. Nové harmonium bylo dáno do provozu v srpnu roku 1916.

 

Kaplani v Kraselově :

1720 – 1725 Jiří Stolička, stal se kaplanem v Kraselově

1725 – 1749 Antonín Fidler

1749 – 1756 de Pendenitor, zemřel u sv.Anny

1756 – 1760 Karel Damaschi

1760 – 1794 Jan Kreibich, zemřel u sv.Anny

1794 -  1818 Leopold Skalický

1818 – 1825 Max Jiříček, stal se farářem v Kraselově

1825 – 1833 Jan Rathauský, stal se farářem v Kraselově

1833 – 1863 František Raušer, přešel vykonávat zámeckého kaplana do Němčic.

1863 – 1877 Jan Chochole, stal se farářem v Kraselově

1877 – 1893 Adolf Spálenecký

1893 – 1896 Adolf Astl, stal se farářem v Kraselově

1896 – 1905 Tomáš Sirůček

1905 – 1906 Karel Kolín

1906 – 1909 Tomáš Harant

1909              Jan Hajný

<span style="font-size:7.0pt;line-height: 115%;font-family:Calibri;Times New Roman" ;="" "times="" new="" roman";="" ar-sa"="">1910 – 1912 Václav Jelínek, po něm Antonín Kůra    

 

 

Historie Kraselovské školy

 

Než byla škola v Kraselově, vyučovalo se v místnosti na tvrzi. První škola se připomíná v nynějším stavení čp.9. u Cimburků o mnoho dříve, než byla postavena nová škola Františkem Xaverem Chanovským-Dlouhoweským v roce 1863. Roku 1793 byla bývalá škola (u Cimburků) opravena Janem Vincentem Chanovským. V období těchto let bylo při školních osadách 54 sedláků, kteří odváděli za vyučování 2 a ½ mázlíků obilí. Roku 1833 byla ke kraselovské škole připojena Sloučeň a to až do roku 1841. Kraselovská škola byla z počátku jednotřídní, až do roku 1863, kdy byla postavena nová škola. Toho roku byla postavena škola dvoutřídní a byla vysvěcena  29.prosince 1863. Stará škola u Cimburků byla koupena farářem Janem Rathauským  pro svého příbuzného. Ten ji prodal Křišťanovi z Volyně a z bývalé školy se stal kupecký krám.

   Roku 1877 byla škola rozšířena na trojtřídní. Zahorčice byly ke škole připojeny roku 1826 a před tím patřily k Čestické škole. Vyučování náboženství mělo stejný význam jako jiné předměty. Pro žáky byla povinnost účasti na bohoslužbách, zpovědi a přijímání. Od roku byla stanovena povinná docházka do školy a věk od šestého do dvanáctého roku dítěte. Roku 1919 na konferenci učitelů v Kraselově bylo usneseno, aby se přestalo s modlitbou před a po vyučování a aby se přestalo zdravit křešťanským pozdravem.Proti tomu rodičové svými podpisy prohlásili, že si přejí, aby děti jako dříve se modlily a pozdrav aby byl zachován. Konference musela své usnesení zrušit.

Od roku 1936 začal učit na škole Josef Slavíček, první kronikář.

 

Rok                hoši      dívky            rok        hoši            dívky

1808                46         21               1855        91               88

1810                72         28               1860       102              110

1815                66         59               1865       114              98

1820              114         76               1870       129              85

1825                93         68               1875       137              102

1830                91         84               1880       118              124

1835                78         88               1885       120              140

1840                91         79               1890       143              105

1845                87         95

1850                77         95

 

   Roku 1928 byl od kraselovské školy odloučen Hodějov, kdy tam byla postavena škola.Roku 1929 byl v zahradě před školou postaven památník padlým vojínům v první světové válce.Na špičce památníků byl původně připěvněn sokol s roztaženými křídly a památník původně stával u zdiva panské zahrady na návsi. Byl odstraněn pro stavbu Kampeličky.Nějaký čas byl složen u Bergerů, neboť tehdejší správce školy František Hlinka nedal souhlas k postavení památníků na školní zahradě. 8.května 1937 se kraselovští žáci zúčastnili s řídícím učitelem Josefem Slavíčkem uvítání presidenta republiky Dr. Eduarda Beneše v Pracejovicích. V kraselovské kronice je presidentův vlastnoruční podpis.

   24.ledna 1945 bylo ve škole ubytováno 94 německých uprchlíků z oblasti polských hranic. Vyučovalo se v hostinci u Pechlátů. Uprchlíci byli v Kraselově do 9.května, kdy byli odvezeni koňskými potahy do Vacova. Toho dne přijel do Kraselova oddíl amerických vojáků. 13. července 1950 byla při škole zřízena mateřská školka. Od tohoto roku se pomalu začíná projevovat úbytek žáků. Počet žáků stále klesal a tak ve školním roce 1962 – 1963 byl pátý postupný ročník pro malý počet žáků přemístěn do Katovic. Postupně se blížil konec kraselovské školy. Stalo se to ve školním roce 1977 – 1978, kdy žáci začali dojíždět do školy v Katovicích, kam také dojížděl František Tušil. Tak skončila dlouhá a také bohatá historie kraselovské školy.

 

   

 

 

 

 

                                                                 

 

 

Osídlení a výstavba Kraselova

 

První jednoduché domky se začaly objevovat kolem stávající tvrze a jejich rozrůstání pokračovalo východním směrem. Zbytky takových domků bylo ještě ke spatření v 70.letech 20.století.

Větší výstavbu Kraselova lze pozorovat až do roku 1770, kdy bylo císařovnou Marií Terezií nařízeno číslování domů. V té domě měl Kraselov 21 chalup.

Větší stavební a osídlovací ruch nastal kolem 18.století, kdy císař zrušil ve většině případů robotní povinnosti a dovolil za poplatek kupovat půdu. Číslování domů se provádělo postupně jak přibývaly chalupy.  Nebyl brán na zřetel na čísla domů, které v té době zanikly

   Roku 1894 došlo k výstavbě nového hostince „U Buršů, později Pechlátů“. Toto stavení dostalo čp.6. po bývalé panské hospodě. v roce 1933 po požáru farských stodol a tehdy vyhořel i hostinec. Při stavbě byl hostinec rozšířen o taneční sál a jeviště. Na tomto místě stávala panská hospoda. Za dva roky na to, roku 1896 byl postaven na Skřivanů zahradě Vojtěchem Kluchem, rodákem ze Lhoty u sv. Anny jednopatrový dům s obchodem. V tomto domě v podkroví byla umístěna roku 1900 četnická stanice, v roce 1901 rozšířena pošta a v roce 1903 úřadovna kampeličky, založená v témže roce  farářem Františkem Blahovcem z Volenic.

Na další rozvoj Kraselova měla vliv stavba silnice z Němčic v roce 1830. 

   V roce 1933 za pomoci a vlivu tehdejšího poslance Rudolfa Berana z Pracejovic byla postavena nová silnice z Kraselova do Katovic přes Makarov. V roce 1929 byla postavena Kampelička.

Za doby majitele Kraselova Jana Josefa Chanovského v letech 1713 – 1793  byla postavena tzv. „pazderna“, která stávala v místech u rybníku „V Zaluží“, kde nyní je olšový porost. Sloužila k máčení a sušení lnu pro další zpracování. Z toho je zřejmé, že i v Kraselově v zimních měsících v chalupách se konaly přástky.

V roce 1892 v obci vypuknul velký požár. Za velkého povětří se rozšířil od Prachejlů na sousední stavení.

Roku 1926 po požáru hospody u Sochů byl vystavěn nový hostinec. K sálu byla přistavěna místnost pro konání schůzí a pro spolek divadelních ochotníkůVybavení jeviště bývalo uskladněno v půdním prostoru hasičské zbrojnice, nyní autobusové čekárny.

V začátku 70.let 20.století došlo k přestavbě jednoho z nejstarších domků,Kuchaříků. V srpnu roku 1973 byla zrušena veřejná studna na návsi v roce 1975 byla zahájena stavba 9ti bytovky.

Ke konci 70.let bývalý dům Černíků již nebyl schopný obývání. Prodejna potravin byla přemístěna do sálu u Sochů a Černíků dům s dvorkem, sklady a pekárnou byl demolován a na jeho místě postavena z větší části svépomocí nová prodejna, předaná Jednotě ve Volyni.  V roce 1980 byla ukončena stavba nové autobusové garáže se socialním zázemím.

 

 

První a druhá světová válka a život v obci

   Svatoanenská pouť roku 1914 připadla na 28.července. Teplé a slunné počasí přilákalo na návrší kostela sv. Anny mnoho návštěvníků. Krámky s různým zbožím stály po obou stranách od kostela až k silnici. Pouťové atrakce, jako houpačky, kolotoče a střelnice nechyběly. V lese pod kostelem místní šenkýři poskytovali lahodný pivní mok, ale bylo i co k jídlu. Z kopule věže kostela se do daleka rozléhaly svatoanenské zvony, vítající přicházející procesí.

 Nikdo z přítomných netušil, jak velkou změnou bude pouťové odpoledně. V odpoledních hodinách přinesl zvláštní posel oznámení, že vypukla válka. Byly hned vylepovány mobilizační vyhlášky a Manifest Jeho veličenstva císaře, Františka Josefa I. Rázem bylo nejen po pouti, ale i po veselí každý již tušil, co mladé muže čeká.

V hostinci u Sochů se konala pouťová taneční zábava. Byla již v plném proudu a chlapci podléhajíc vojenské povinnosti si na rozloučenou přidali i nějaký žejdlík piva na víc. K večeru se dostavili místní četníci a vybízeli všechny vojnou povinné muže, aby opustili zábavu a připravili se dle pokynů mobilizační vyhlášky.  Do války odešlo mnoho občanů a hospodářství zůstala bez hospodářů. Pro vojenské účely byli odváděny zdravé koně, snižoval se stav hospodářského zvířectva, neboť i to bylo odváděno pro zásobování armády. Postupně se začala projevovat bída a hlad V průběhu války se konal povinný výcvik mládeže. Z Kraselova chodila mládež do Jetišova, kde ve škole vedl výcvik řídící učitel Mandelíček. Německou řeč do češtiny překládal zmíněný učitel. Občas přišla do vesnice zpráva, že některý z občanů byl vážně zraněn, nebo že zahynul. Tato válka trvala 4 roky a 3 měsíce. Skončila v říjnu 1918 a 28.říjen byl vyhlášen státním svátkem a vznikem samostatného Československa.

Na oslavu samostatnosti byla uspořádána slavnost a student Stříbrný pronesl na kraselovské návsi oslavnou řeč. Hrála hudba, v průvodu byli jezdci na koních. Po skončení slavnosti došlo k incidentu, při čemž jeden voják z války, občan z Hodějova, napadnul a insultoval a unsultoval zdejšího strážmistra Rybáčka za to, že on s velkou horlivostí posílal vojáky, kteří byli na dovolené, vždy předčasně na frontu.

 

   Do první světové války z Kraselova a osad bylo povoláno celkem 62 mužů, z toho z Kraselova 37, z Milčic 5, z Mladotic 12, ze Lhoty u sv. Anny 8. Válečná léta si vyžádala i oběti z naší obce. Z válečných front se nevrátilo 12 občanů, buď padlých na frontě, nebo zemřeli po zranění. Začátkem roku 1917 za krutých mrazů byly sundavány z kostelních věží zvony pro vojenský průmysl. Z kraselovské věže byly odvezeny dva zvony. V poválečných útrapách se život na vesnici nezastavil. V obci bylo 14 dobrovolných dárců krve. Postupně počet vzrostl na 23 členů

   V roce 1926 byl založen spolek myslivců. Až teprve 4.března 1930 se konala volba honebního výboru. Myslivecký spolek byl znovu založen v roce 1948 se šesti členy. O 10 let později již bylo 21 členů. Od roku 1950 byl nepřetržitě předsedou spolku Jaroslav Štěpánek ze Lhoty u sv.Anny a dlouholetými funkcionáři byli Miroslav Hudec, František Duba z Milčic a Václav Kubička až do své smrti roku 1979. V roce 1976 byl prováděl první odchyt zajíců. Tradicí se Kraselově stala o vánočních svátcích taneční zábava „Poslední leč“, kde byla vždy bohatá tombola.

Pro značný úbytek zvěře, současné hony již nejsou tím co bývaly. Ve 20.letech 20.století byl v Kraselově založen spolek „Domoviny domkářů a malorolníků při republikánské straně venkova. Spolek také zajišťoval nákup menších zemědělských strojů a podílel se finančně na koupení hodin na věžičku Kampeličky.

V roce 1930 knihovna spolku měla 280 knih. Za okupace nejhodnotnější knihy byly knihovníkem a pokladníkem Kampeličky, Josefem Slavíčkem zakopány. Některé knihy osvětovým pracovníkem ze Strakonic byly dány do sběru a možná, že to byly i knihy o historii Kraselova.

V roce 1938 měla Zbrojovka ve Strakonicích zájem o výstavbu dětské ozdravovny v Kraselově. František Uhlík nabídnul prostřednictvím Františka Maleče vhodný pozemek. Do obce přijeli zástupci Zbrojovky k jednání. Pro zřízení koupaliště bylo zapotřebí dalších okolních pozemků, ovšem jejich vlastníci odepřeli je prodat. Tím definitivně odpadla ku škodě Kraselova stavba silnice z Kraselova do Sousedovic, kterou vedení Zbrojovky chtělo vybudovat během dvou let.

 21.května 1938 v ranních hodinách byla vyhlášena částečná mobilizace. Z obce Kraselova bylo povoláno 21 záložních vojáků. Vrátili se 20.června. 23.září 1938 ve večerních hodinách byla vyhlášena všeobecná mobilizace. Z obce narukovalo 42 mužů do stáří 40 let. 27.září byl prováděn odvod koní. Politické strany od Národně socialistické až po příslušníky NOF se seskupili ve stranu Národní jednoty. V zápětí bylo vydáno nařízení k odevzdání braní a střeliva na obecní úřad. Byly zrušeny obě jmenované strany a ustanovena nová, strana Národního souručenství.

V této době docházelo k udavačství. Místní organizace Národního souručenství podala 4.ledna 1942 krajskému vedení v Klatovech žádost, aby do jejich činnosti byla schválena výstavba silnice Kraselov Sousedovice, autobusová doprava ze Strakonic až do Strašic, vybudování rozhledny na Mladotickém vrchu, úprava návsi a kanalizace v Kraselově. Krajský úřad to neumožnil.

24.ledna 1945 se do obce přistěhovalo 94 německých uprchlíků polské národnosti.

1. května 1945 přijala do Kraselova skupina šesti německých polních četníků, po zuby ozbrojená. Chtěli být ubytováni ve vesnici, ale po vyjednávání byli ubytováni v chalupě za kostelem sv.Anny.

 

 

 

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů (musím napsat) byl nejstarším spolkem v Kraselově. Iniciatorem a zakladatelem sboru byl tehdejší učitel v Kraselově Adolf Poucha. Jeho zásluhou bylo, že sbor hasičů byl založen již v roce 1892. 13.listopadu byla schválena stavba cvičného lešení, kolna na hasičské nářadí a koupení stříkačky. Veškeré hasičské akce v té době se odehrávaly na návsi, nebo na drahách při silnici na Tažovice. 29.ledna 1893 byl sborem hasičů uspořádán první společenský večírek. Pro člena bylo vstupné 30 haléřů, hosté 40 haléřů a ženy 20 krejcarů. Na zakoupení stříkačky probíhala sbírka. První čtyř kolová stříkačka byla koupena za 600 zlatých. Slavnostní svěcení stříkačky bylo 30.dubna 1893 a prvně byla použita při požáru ve Škrobočově 20.května 1895. Místní sbor hasičů dále zajišťoval hudbu na slavnosti Božího Těla a držení čestné stráže u Božího hrobu.

 

V roce 1908 bylo postaveno dřevěné cvičné leziště, rozvíjela divadelní činnost. Tak vlastně vznikl v Kraselově spolek dobrovolných ochotníků. V roce 1906 byla koupena ruční stříkačka zvaná „berlovka“ za 80 korun. V roce 1933na valné hromadě byl přítomen župní dozorce  Kovanda z Volyně. Navrhnul koupit motorovou stříkačku od firmy Ebert z Prahy. Byl vysloven souhlas s jejím koupením za 33.000 korun. Starostou sboru byl zvolen Matěj Novák čp.11. a jeho zástupce František Uhlík. S nákupem stříkačky vznikl sboru dluh, který se splácel  ze zábav, divadelních představení a poskytnutých darů. V roce 1933 uplynulo 40 let od jeho založení a k oslavě se konal župní sjezd. Přítomní uctili památku vojínů u pomníku a při této příležitosti byla sboru předána stříkačka. Dluh ze zakoupení stříkačky byl splacen v roce 1937.

  V roce 1968měl požární sbor 80 členů včetně přispívajících. Z toho 50 členů aktivních. V tomto roce byla postavena nová požární zbrojnice s nákladem 125 tisíc korun a byla postavena svépomocí. Po této výstavbě bylo hasičskému sboru přiděleno nákladní auto a motorový stříkačka, kterou zajistil Okresní národní výbor. V roce 1974 byla stará zbrojnice využita na autobusovou zastávku, která slouží až do dnešní doby. Poslední velkou akcí tohoto sboru byla oslava 100 letého výročí jeho založení za účasti všech okolních sborů. Za krátko po této oslavě hasičský sbor přestal existovat, hlavně  zásluhou a netečností tehdejšího starosty obce.

 

 

 

Motorismus v Kraselově

 

 

Ze společenských organizací v Kraselově se musím zmínit o kraselovském Svazarmu, který byl založen koncem 50.let. Z počátku se činnost odvíjela z účasti na zvelebování obce, na brigádách různého charakteru, což bylo i přínosem do pokladny.

Závody byly pořádány na střelnici „Za remízkem“ a byla i účast v okresních soutěžích. Kraselov by i místem automobilových závodů. Nejvíce sledovaným závodem té doby byl závod pořádaný Automotoklubem Katovice. Závod ale neměl dlouhého trvání pro tragickou nehodu.

Prvému závodu přihlíželo na tři tisíce diváků. I první ročník se neobešel od havarie. Trať měla více jak 15 zatáček o různé obtížnosti. 9.května 1975 byl uspořádán druhý ročník tohoto závodu, kterého se zúčastnil i kraselovský občan Miroslav Pechlát, který se umístil na třetím místě. 9.května 1976 se konal třetí ročníka byl také poslední.

Rokem 1978 se jméno Kraselova postupně dostávalo do podvědomí příznivců motocyklového sportu a to nejen v republice, ale i za hranice. Jaroslav Pudil, státní representant se stal stavitelem „Kraselovských šlapaček“. Myšlenky na tento motocyklový sport se stále oživovaly a netrvalo dlouho a myšlenka nových Špalaček znovu ožila. Nikoho ani ve snu nenapadlo, že to bude právě Kraselov a jeho okolí v roce 1978.

Když se kraselovští nadšenci pro tento sport ujali oživit myšlenku, získali s velkými obtížemi povolení ve vlastním svazarmovském okrese. Nikdo nechtěl věřit, že v obci, která má něco málo přes 70 popisných čísel a 240 obyvatel včetně osad, se  podaří zorganizovat sportovní podnik, který bude mít požadovanou úroveň.

   Po 15 letech odmlky se sešli jezdci, kteří již takovou motocyklovou soutěž absolvovali a dohodli se, že takováto soutěž bude v Kraselově. Pro začátek byla vybrána kratší trať.

 

Po mnoha jednáních přišel očekávaný den. Byl to 15.říjen 1978 – první ročník Kraselovských šplapaček pod názvem „Guláš podnik“. Závodu se zúčastnilo 34 jezdců a mezi skutečnými amatery byl i representant Stanislav Zloch. Byl to právě on, roznesl o Kraselovských šlapačkách mnoho dobrých zpráv. První ročník se jel při břehu rybníka Kováříček, v oblasti sv. Anny a později velice známou Lhoteckou roklí, která se v dalších letech stala neoddělitelnou součástí Kraselovských šlapaček. Druhý ročník Kraselovských šlapaček se jel 13.října 1979. Toho roku se soutěže zúčastnila celá elita závodníků z republiky. Délka tratě pro třídu Junior měřila 35 km a pro kategorii Trial 50 km. Trať vedla z Kraselova polními cestami až do Nemětic a Libětic, Smiratic, Lhoty sv. Anny a zpět do Kraselova.

Po tomto zdařilém ročníku byla zaslána žádost na Ústředí Svazarmu do Prahy o uspořádání přeboru republiky. Hlavní soutěže se zúčastnilo 70 jezdců a ve třídě Junior 30 jezdců.

   Čtvrtý ročník Kraselovských šlapaček byl v roce 1981 a jel se 5.září znovu jako přebor republiky po nové trati. Z Kraselova trať vedla přes Švýcarovu Lhotu k Radkovicům, dále kolem Předních Zborovic do Radošovic, Mutěnic, Sousedovic, do rokle u sv. Anny a Kraselova. Po prvé se Kraselovských šlapaček zúčastnilo i 14 jezdců z NDR. V tomto ročníku se také jel závod o český pohár seriově vyráběných motocyklů. Od VI.ročníku tj. roku 1982 se jely Kraselovské šlapačky jako dvoudenní.

        Přišel rok 1992. Nikdo netušil, že v Kraselově bude uspořádáno mistrovství Evropy v Trialu. Významnými dny toho roku se stal 30. a 31. říjen. Všechny žádosti byly vyřízeny a tak se Kraselov dostal do kalendáře motoristického sportu. Mistrovská trať svojí obtížností byla zachována z minulých let. Trať měřice 16 km a měla 14 kontrolních bodovacích úseků. Závodník musel trať projet třikrát. Celkový čas byl stanoven na 6 hodin 40 minut. Mistrovských šlapaček se zúčastnili závodníci z 12 států Evropy: 10 jezdců z ČSR, 10 ze Španělka,  10 z Německa, 2 z Rakouska, 1 z Velké Britanie, 2 ze Švýcarska, 5 z Francie, 9 z Holandska, 6 z Italie.

19. a 20. červen 1993 byly dva dny předposledního závodu. Závod se jel na zkrácené trati přes les Dubovec, Lhotu u sv. Anny a do Kraselova. Posledním ročníkem Kraselovských šlapaček byl 6. a 7.srpen 1994. Tohoto závodu se zúčastnili jezdci z Rakouska, Německa a Polska V roce 1994 byla ukončena dlouholetá etapa úspěšné práce všech kraselovských svazarmovců, občanů Kraselova i okolních vesnic. Jméno Kraselova se rovněž dostalo ve známost mnoha evropských zemí.

 

 

 

 

 

V obci můžete navštívit tyto místa

 

„Boží“ kameny

Výletním cílem v okolí Kraselova jsou boží kameny u Milčic. Je to mystická skála na stejnojmenném 621 m vysokém vrchu 2,5 km od Kraselova-severozápadně. Jejich jméno není náhodné. Pavel Kozák v knize „Místa působení“ a v další své knize „Tajemná místa od Blaníku k Sušici“ k božímu kameni doplňuje … je skutečně výjimečné místo pro neustálé proudění vysoké kosmické energie. Působí na člověka nejvíce právě při první návštěvě. Jeho energie je oproti průměrným bodům trojnásobná. Není proto žádoucí na něm pobýt déle než půl hodiny. Pokud člověk této energii nevěří, je pro něj pobyt zbytečný.

  Mladotický vrch

Mladotický vrch je vysoký 703 m.n.m. Za dobré viditelnosti je zde výhled na čtvrtinu Čech (např. Českomoravskou vrchovinu, Českobudějovicko, jihovýchod Šumavy, Pláně atd.) Obecní úřad uvažuje o stavbě rozhledny na tomto vrchu.                     

                                                                                           

Historické památky

 

Kostel sv. Vavřince
První zpráva o kraselovském kostele je z roku 1384, kdy vyl kostelík malý a dřevěný. Postupně byly přistavěny pravá a levá loď kostela. Nyní má kostel podobu kříže. V kostele je pochováno 12 předků rodu Dlauhoweských. Je zde uchována památná truhla z doby Karla IV., která byla po jeho smrti věnována arcibiskupovi Chanovskému.
 

Kostel sv. Anny
Založen roku 1682. Roku 1720 byla kolem kostela postavena krytá chodba – ambity a v rozích zřízeny tři kaple se zvonicí. Na hlavním oltáři je umístěna soška sv. Anny z roku 1520. Roku 1761 byla postavena u nedalekého léčivého pramenu lázeňská budova a vysázena lipová alej od svatoanenského kostela. V roce 1967 měřila nejstarší lípa v této aleji v odvodu 580 cm.

 

Zámeček

Tvrz, která pocházela z 2. Poloviny 14. Stol. Prošla gotickými úpravami. Bydlelo se v něm ještě roku 1700. Po roce 1837 byla na základech starého stavení postavena dnešní tvrz-zámeček čp. 1. U vjezde do dvora stojí socha Sv. Jana Nepomuckého v životní velikosti. V současné době je zámeček zchátralý. Do roku 1990 byl využíván jako jídelna pro zaměstnance JZD.

 

Mladotice
První písemná zmínka pochází z roku 1513, kdy platili lidé poplatky knězi v Česticích.

Mladotický vrch - 703 m n. m.